verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS EN VERKOOPSVOORWAARDEN

LOUIS BELGIUM

 

BE 0848.087.529

 

                                             

Artikel 1 : Algemeen

 

Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op alle door Louis Belgium gesloten overeenkomsten.Onder Louis Belgium wordt verstaan alle filialen en vestigingen alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Louis Belgium zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten de overige bepalingen onverkort van kracht. Louis Belgium behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te kunnen wijzigen.Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden.

 

Artikel 2 : Levering

 

Louis Belgium zal bij ontvangst van de bestelling een termijn opgeven waarbinnen de goederen kunnen worden geleverd.

 

Artikel 3 : Betaling

 

Het verschuldigd bedrag dient bij levering van het goed onmiddellijk betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval een factuur wordt verzonden, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij het in gebreke blijven van betaling binnen voormelde termijn is een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het bedrag van de factuur met ingang van de vervaldag, zulks van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling tot betaling noodzakelijk zou zijn. Bij wanbetaling van de factuur op de vervaldag zal het bedrag ervan eveneens verhoogd worden met een vergoeding van 10%. Indien de levering niet conform de bestelling is, dient de factuur integraal betaald te worden. De ontbrekende goederen worden zo spoedig mogelijk geleverd.

 

Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud

 

Louis Belgium behoudt zich de eigendom van het geleverde goed voor totdat de koopprijs en alle eventuele kosten volledig zijn betaald.

 

Artikel 5 : Overige bepalingen

 

Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen waarbij het Belgisch recht van toepassing is.

Bel ons: +32 3 212 28 24
Aan het laden...